Change language

BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB V KMETIJSTVU SKOZI SOCIALNE INOVACIJE

V letu 2020 smo bili v partnerskem konzorciju uspešni pri prijavi projektnega predloga z naslovom Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije na 5. Javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Vodilni partner projekta je LAS Goričko, kot projektni partnerji pa sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh, LAS Prlekija in LAG Zeitkultur iz sosednje Avstrije. Projektne aktivnosti se bodo izvajale v obdobju od julija 2020 do oktobra 2022.

Na prihodnji razvoj kmetijstva bodo vplivale tudi podnebne spremembe. Višje koncentracije toplogrednih plinov, višje povprečne globalne temperature, sprememba letnih in sezonskih količin padavin ter pogostnost skrajnih pojavov bodo vplivali na količino in kakovost hrane, stabilnost pridelave ter naravno okolje kmetijskih območij. Najbolj bodo ob tem prizadete manjše kmetije in nižji socialno ekonomski sloj prebivalstva na podeželju. Eksistenčna osnova številnih manjših kmetij v regiji bo s tem še bolj ogrožena, kar lahko privede do opuščanja kmetovanja in zmanjševanja poseljenosti podeželja. Nujno je, da se podeželje čim prej začne prilagajati napovedanim podnebnim spremembam, kar predpostavlja medsektorsko in medregionalno sodelovanje. 

Skupni izziv operacije sodelovanja je s prilagojenimi kmetijskimi praksami, razvojem novih produktov in zelenih storitev ter socialnimi inovacijami prispevati k zmanjševanju posledic in prilagajanju podnebnim spremembam na podeželju. Operacija sodelovanja se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020 – to je potreba po prilagoditvi kmetijstva na podnebne spremembe.

S ciljem prispevati k prilagajanju podnebnih sprememb in stabilnejšemu dohodkovnemu položaju zlasti manjših kmetij ter izboljšati socialno ekonomski položaj najbolj ranljivih skupin prebivalcev v regiji nastaja v okviru operacije koncept tehnoloških, ekoloških in socialnih inovacij za podeželje, ki bodo razvite z aktivnim sodelovanjem vseh partnerskih LAS – ov. Razvoj novih pilotnih programov omogoča zagotavljanje bolj skladnega in vzdržnega razvoja podeželja, ki bo s prilagojenimi kmetijskimi praksami, razvojem novih proizvodov in storitev ter uvajanjem socialnih inovacij sposobno ublažiti posledice klimatskih sprememb. To je mogoče doseči s povezovanjem in promocijo socialnega podjetništva, izboljšanjem znanj podjetniškega in kmetijskega sektorja, izboljšanjem kmetijske pridelave, ki bo temeljila na sonaravnih postopkih, vzpodbujanjem lokalne samooskrbe, vzpostavljanjem kratkih prehranskih verig, uvajanjem krožnega gospodarstva, razvojem novih produktov in zelenih storitev, izobraževanjem in ozaveščanjem o podnebnih spremembah in o prilagajanju nanje ter njihovo upoštevanje pri razvoju dejavnosti, produktov in storitev.

Skozi operacijo bomo LAS-i razvili skupno zeleno mrežo organizacij in pridelovalcev, ki delujejo po principih socialnega podjetništva z namenom medsebojnega sodelovanja pri ustvarjanju čim večje dodane vrednosti pri razvoju in trženju njihovih proizvodov in storitev na celotnem območju partnerskih LAS-ov. Vsak LAS bo razvil programe, ki bodo skupaj na območju LAS-ov celovito odgovorili na izzive operacije. Za partnerje zelene mreže in pridelovalce bomo izvedli skupna usposabljanja za uvajanje koncepta krožnega gospodarstva in kratkih dobavnih verig (predvsem prehranskih) pri razvoju novih proizvodov in storitev.

Pomemben del prilagajanja podnebnim spremembam pripisujemo skupaj s čezmejnim partnerskim LAS-som tudi načinu obdelave tal na način, ki vzpodbuja nastajanje humusa v tleh ter poveča kapaciteto skladiščenja vlage v zemlji. Skupaj z LAG Zeitkultur bomo sodelovali na področju testiranja različnih pristopov povečevanja humusa na pridelovalnih površinah ter za pridelovalce izvedli praktične prikaze in usposabljanja na temo uvajanja trajnostnih kmetijskih praks pridelave, ki ohranja in bogati prst ter preprečuje erozijo tal in zmanjšuje negativne vplive sušnih obdobij na kmetijsko pridelavo. Spoznanja in primeri tehnik obdelave ter interpretacija izvedenih testiranj bodo objavljeni v skupni trojezični publikaciji. Prenos in implementacija novih tehnik se bodo zgodili na obeh straneh.

Čezmejni učinek projekta je izmenjava znanj in tehnik, ki jih bomo testirali in implementirali tudi slovenski partnerji projekta skozi vzpostavitev učnega centra Vidov brejg in prenosom znanja v druge LAS-e in na male proizvajalce znotraj območja. Da bo prenos znanj in izkušenj čim bolj uporaben in praktičen, bomo izvedli oglede primerov dobrih praks na čezmejnem območju partnerskega LAS-a in v regiji ter jih glede na tematiko implementirali v posameznih LAS-ih.

Skupni rezultati projekta sodelovanja so naslednji:

  • zelena mreža za podeželje, ki povezuje organizacije in pridelovalce, ki delujejo po principih socialnega podjetništva z namenom sodelovanja pri ustvarjanju čim večje dodane vrednosti pri razvoju in trženju njihovih proizvodov in zelenih storitev na celotnem območju vključenih LAS-ov v regiji,
  • skupna celostna tržno komunikacijska zgodba mreže ponudnikov, ki delujejo po principih socialnega podjetništva,
  • skupna spletna stran ponudnikov mreže za skupni tržni nastop,
  • skupna spletna promocija ponudnikov na podlagi skupne tržno komunikacijske zgodbe,
  • skupna brošura za proizvajalce s rezultati izvedenih testiranj v Sloveniji in Avstriji in prikazom različnih tehnik obdelave zemlje v nemškem in slovenskem jeziku.

Več o vsebinah povezanih s skupno kmetijsko politiko in razvojem podeželja si lahko preberete na:

IZVEDBA USPOSABLJANJ ZA PARTNERJE ZELENE MREŽE IN PRIDELOVALCE

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem v mesecu septembru 2021 izvedel sklop usposabljanj za uvajanje koncepta krožnega gospodarstva in kratkih dobavnih (predvsem prehranskih) verig pri razvoju novih proizvodov in storitev za člane Zelene mreže in zainteresirane pridelovalce.

V sklopu usposabljanj sta potekali dve delavnici. Prva delavnica je bila namenjena spoznavanju s principi krožnega gospodarstva pri oblikovanju novih produktov in storitev članov Zelene mreže ter spoznavanju s principom »zero waste« v smislu zmanjšanja količine odpadkov pri proizvodnji, predelavi in logistiki. Druga delavnica pa je bila namenjena področju vzpostavljanja kratkih (prehranskih, pa tudi drugih dobavnih in distribucijskih) verig za lokalno oskrbo, oskrbo v javnih zavodih in lokalnega trga z lokalnimi produkti ter ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti kratkih verig za okolje – ozaveščanje o okoljski trajnosti.

Prvi skop usposabljanj smo izvedli v prostorih Centra »Biodoživetje« v Renkovcih, v ponedeljek 27. septembra 2021 dopoldne. Drugi sklop usposabljanj smo izvedli v prostorih Občine Ljutomer v ponedeljek 27. septembra 2021 popoldne. Tretji sklop usposabljanj pa smo izvedli v prostorih »Goričke iže« v Križevcih na Goričkem v torek, 28. septembra 2021 dopoldne.

Usposabljanj so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, pridelovalci, partnerji Zelene mreže in drugi zainteresirani posamezniki.